Личен състав и работна заплата


Услугите, свързани с личен състав и работна заплата включват:

  • Изготвяне и поддържане на трудовите досиета на служителите – трудови договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди и др.
  • Изготвяне на разчетно-платежни ведомости за възнагражденията
  • Изготвяне и подаване на осигурителни декларации за работниците и служителите в персоналния регистър на НОИ
  • Съставяне на платежни нареждания за разплащания с бюджета, свързани с дължимите данъчни и осигурителни вноски на персонала
  • Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения от ДОО
  • Изчисляване на отпуски
  • Попълване на трудови книжки и заверка на осигурителен стаж
  • Изготвяне на всички необходими декларации, служебни бележки и удостоверения във връзка с отношения с НАП, НОИ, Инспекция по труда и останалите държавни институции
  • Консултации относно действащото социално, здравно и трудово законодателство.